Espacio publicitario

ACCÉS FORMACIÓ

Compromís demana al Govern que millore les ajudes per a garantir l’accés a la carrera judicial de les classes més humils i canviar a un model tipus MIR

En la primera convocatòria d’ajudes econòmiques per a la preparació d’oposicions per a l’ingrés en les Carreres Judicial i Fiscal s’han adjudicat 245 ajudes, per un import total de 1,6 milions d’euros

Madrid, 23 de febrer de 2023

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha considerat “un avanç” la convocatòria d’ajudes econòmiques per a permetre que qualsevol persona puga preparar-se les oposicions per a l’ingrés en la carrera judicial o fiscal, fins ara una possibilitat molt limitada als qui podien pagar-se els cursos. La coalició va demanar millorar el sistema de beques, que considera “insuficient” per a aquells que trien destinar cinc o deu anys de la seua vida a formar-se. “Això ha de canviar a un model MIR i ha de ser extensiu a altres oposicions elitistes com els de notaris o advocats de l’Estat, si el que un Govern progressista vol de veritat canviar alguna cosa o si per contra pretén que es continue repetint l’actual endogàmia, que no és bona per a la democràcia”, ha assenyalat Mulet.

El món dels preparadors d’oposicions és també opac i lamentablement es continuen donant casos com els publicats per la premsa en els quals professionals de l’Administració de Justícia cobren diners en sobres en negre per formar als interessats. Per al senador valencianista “aquest model endogàmic ha d’acabar i el Govern ha d’exigir un accés similar al model MIR, amb una possible acadèmia pública perquè els opositors es puguen formar amb taxes accessibles i cobrant un salari digne. Amb uns quants anys de formació es pot donar la progressiva incorporació a l’activitat jurisdiccional i combinant la teoria de l’Escola Judicial amb la pràctica tutelada per jutges experts, fins a tindre plena capacitat sobre els procediments”.

En la seua resposta el Govern informa que el Ministeri de Justícia va aprovar l’Ordre JUS/377/2022, de 27 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores de la concessió d’ajudes econòmiques per a la preparació d’oposicions per a l’ingrés en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Lletrats de l’Administració de Justícia i en el Cos d’Advocats de l’Estat (publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat número 104, de 2 de maig).

En la primera convocatòria s’han adjudicat 245 ajudes, per un import total de 1,6 milions d’euros (Judicial i Fiscal 173 beques, Cos de Lletrats de l’Administració de Justícia (60 beques) – Advocats de l’Estat (12 beques) ).

El pressupost de beques per a preparar oposicions es duplicarà, passant dels actuals 1,6 a 3,2 milions d’euros.

En aquest sentit Mulet ha reclamat a l’Executiu que siga valent i reforme d’una vegada l’accés a la carrera judicial democratitzant el seu accés, no sols amb beques “i opte per un model modern que substituïsca a l’actual, que data de 1869 i que beneficia a unes elits”.

ACCESO FORMACIÓN

Compromís pide al Gobierno que mejore las ayudas para garantizar el acceso a la carrera judicial de las clases más humildes y cambiar a un modelo tipo MIR

En la primera convocatoria de ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal se han adjudicado 245 ayudas, por un importe total de 1,6 millones de euros

Madrid, 23 de febrero de 2023

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha considerado “un avance” la convocatoria de ayudas económicas para permitir que cualquier persona pueda prepararse las oposiciones para el ingreso en la carrera judicial o fiscal, hasta ahora una posibilidad muy limitada a quienes podían pagarse los cursos. La coalición pidió mejorar el sistema de becas, que considera “insuficiente” para aquellos que eligen destinar cinco o diez años de su vida a formarse. “Esto debe cambiar a un modelo MIR y debe ser extensivo a otras oposiciones elitistas como los de notarios o abogados del Estado, si lo que un Gobierno progresista quiere de verdad cambiar algo o si por el contrario pretende que se siga repitiendo la actual endogamia, que no es buena para la democracia”, ha señalado Mulet.

El mundo de los preparadores de oposiciones es también opaco y lamentablemente se siguen dando casos como los publicados por la prensa en los que profesionales de la Administración de Justicia cobran dinero en sobres en negro por formar a los interesados. Para el senador valencianista “este modelo endogámico debe acabar y el Gobierno debe exigir un acceso similar al modelo MIR, con una posible academia pública para que los opositores se puedan formar con tasas accesibles y cobrando un salario digno. Con unos cuantos años de formación se puede dar la progresiva incorporación a la actividad jurisdiccional y combinando la teoría de la Escuela Judicial con la práctica tutelada por jueces expertos, hasta tener plena capacidad sobre los procedimientos”.

En su respuesta el Gobierno informa que el Ministerio de Justicia aprobó la Orden JUS/377/2022, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado (publicada en el Boletín Oficial del Estado número 104, de 2 de mayo).

En la primera convocatoria se han adjudicado 245 ayudas, por un importe total de 1,6 millones de euros (Judicial y Fiscal 173 becas, Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (60 becas) – Abogados del Estado (12 becas) ).

El presupuesto de becas para preparar oposiciones se duplicará, pasando de los actuales 1,6 a 3,2 millones de euros.

En este sentido Mulet ha reclamado al Ejecutivo que sea valiente y reforme de una vez el acceso a la carrera judicial democratizando su acceso, no solo con becas “y opte por un modelo moderno que sustituya al actual, que data de 1869 y que beneficia a unas elites”.

Espacio Publicitario

Deja un comentario