Espacio publicitario

Els grups de l’oposició de Benaguasil  portaren al Ple municipal una moció pactada a proposta de l’Associació Fossa de Benaguasil per demanar autorització per instal·lar un monòlit en record dels afusellats al lloc on hi ha la fossa . EL PP amb majoria absoluta ho ha impedit.

Neguen la instal·lació d’un monòlit en record mentre mantenen al bell mig del cementeri un mausoleu franquista on s’hi poden llegir inscripcions com «Caídos per Dios y por España”

El senador de Compromís, Carles Mulet, ja ha avançat que traslladarà des de la Cambra Alta un requeriment al Govern Central perquè adopte mesures davant aquest incompliment flagrant de la legislació en memòria democràtica.

LA MOCIÓ REBUTJADA PEL PP

Inmaculada Riera regidora  de Compromís per Benaguasil va presentar la  següent MOCIÓ  per COMPLIR AMB LA LLEI 14/2017 DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I PER LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE LA GENERALITAT VALENCIANA, per recuperar i dignificar la memòria de les persones soterrades al fossar del cementeri municipal.

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS.  El 29 d’abril de 1939 foren assassinats contra les parets del cementeri municipal 12 éssers humans,  posteriorment foren soterrats a una fossa comuna a l’interior del cementeri de la qual se’n coneix la ubicació exacta. A diferència dels soterrats al mausoleu que les autoritats franquistes erigiren per honorar la seua memòria, a aquests 12 veïns se’ls condemnà a l’oblit i a les seues famílies al dolor de no poder tindre un lloc on recordar-los i passar el dol. És aquesta una manera més de crueltat que el règim feixista aplicà sobre la població. 

Tenim constància de què l’Ajuntament de Benaguasil ha rebut, almenys en dues ocasions, requeriment de la Conselleria de Qualitat Democràtica per solucionar i rectificar aquesta anomalia democràtica, sense que l’Ajuntament actúe.

També tenim constància de les reiterades ocasions en què l’Associació de Familiars Víctimes del franquisme de la Fosa Comuna de Benaguasil –Afosben 1939- , han contactat amb l’Ajuntament i directament amb l’alcalde, José Joaquín Segarra Castillo, per tractar de negociar la instal·lació d’un monòlit commemoratiu en memòria dels 12 veïns assassinats i soterrats a dita fossa, cosa a la que el propi alcalde s’ha negat en rodó.  El lema de l’equip de govern de l’Ajuntament de Benaguasil és “Benaguasil, la suma de persones”, en aquesta ocasió el govern de Benaguasil no suma, sinó que resta aquestes persones i els seus familiars, els nega un dret tan humà com el de recordar i poder donar un descans digne als seus familiars morts. 

Per què? Malauradament tot fa pensar que per motius purament ideològics, cosa que contravé tots els valors democràtics i humanístics i que, alhora, incompleix les lleis que a tal efecte han elaborat tant la Generalitat Valenciana, com l’Estat espanyol i les resolucions de la Unió Europea, per tant podríem afirmar que s’està prevaricant perquè s’incompleix sistemàticament un seguit de lleis de les quals l’Ajuntament de Benaguasil en té coneixement.

 Els membres d’Afosben 1939 sols reclamen el dret a poder tindre un lloc on poder recordar i commemorar els seus familiars assassinats, dret del qual sempre han gaudit els familiars de les víctimes del bàndol vencedor. És lògic i humà, en una democràcia, reconèixer aquest dret i facilitar-lo. El contrari és sectari i irracional, propi d’un sistema autoritari com el que desfermà la guerra, la repressió i la dictadura. Han passat ja 84 anys d’aquells fets i 45 des de la mort del dictador, ja és hora de que aquestes persones puguen gaudir d’un dret que se’ls ha negat i se’ls continua negant a Benaguasil.    

  Cal recordar que la Llei 14/2017 de 10 de novembre de Memòria Democràtica i per la Convivència Ciutadana cita textualment:  «TÍTOL IV. Del dret a la reparació i al reconeixement de les víctimes.  CAPÍTOL I. Reparació i coneixement.

 Artícle 37. Dignificació de les foses comunes. La Generalitat, a través de l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les  Llibertats Públiques, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de patrimoni històric i cultural i d’acord amb les entitats locals, impulsarà un protocol d’actuació per a dignificar les foses comunes de les víctimes als cementeris municipals, parroquials i a tots els llocs fora d’ells que continguen o hagen contingut soterraments relacionats amb la guerra civil o la dictadura. 

 TÍTOL V. Actuació i organització administrativa. 

CAPÍTOL III. Coordinació, col·laboració i cooperació administrativa. 

Artícle 57. Relació amb l’administració local. 

1. Els municipis, diputacions provincials i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana col·laboraran amb l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques per a que l’exercici de les seues competències redunde en l’execució d’allò dispost en aquesta llei i en la consecució dels objectius i finalitats de la mateixa.

2. L’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Dret Humans i les Llibertats Públiques col·laborarà amb les administracions públiques citades a l’apartat anterior en l’impuls del coneixement, commemoració, foment i divulgació de la memòria democràtica en les seues respectives demarcacions territorials en els termes establerts per aquesta llei.

 3. Quan una entitat local incompleixca les obligacions recollides en aquesta llei, l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques li recordarà el seu compliment, concedint-li el termini d’un mes a tal efecte. Si, transcorregut aquest termini, l’incompliment persisteix, l’institut adoptarà les mesures necessàries per a el compliment de l’obligació.»

 L’administració pública està per servir d’igual manera a tots i cadascun dels ciutadans sense fer cap tipus de distinció de raça, sexe, identitat, origen ni ideologia. En aquest sentit podem afirmar que l’Ajuntament de Benaguasil està actualment incorrent en un greuge comparatiu entre les víctimes d’un bàndol de la contesa civil i l’altre, perquè mentre, sabent de l’existència d’aquest fossar, manté en l’oblit i l’anonimat als qui allà hi reposen, accepta i normalitza l’existència d’un panteó on reposen els cossos de les víctimes del bàndol vencedor, incomplint la citada Llei 14/2017 de 10 de novembre de Memòria Democràtica i per la Convivència Ciutadana. Amb tot, ja no sols es tracta de complir la llei a la qual s’està obligat, sinó també d’actuar amb la humanitat i l’empatia necessàries per saber reconèixer la necessitat d’unes persones a recordar els seus i no oblidar-los. Això és, precisament, la concòrdia, “tancar ferides”, i “passar pàgina”, el contrari és mantindre obertes les ferides i abocar-hi sal.   És per tot açò exposat i per fomentar la concòrdia, la recuperació i dignificació de la memòria i el tractament igualitari de totes les víctimes, totes, que proposem els següents punts d’acord:

 1-Que l’Ajuntament de Benaguasil, com a institució pública que és i obligada com està al compliment d’aquesta llei, procedeixca a atendre les sol·licituds de l’Associació de Familiars de Víctimes del franquisme -Afosben 1939- per instal·lar un monòlit en record de les dotze persones assassinades i soterrades a la fossa comuna existent a l’interior del cementeri municipal.

 2-Que en compliment del punt 2 de l’article 36 del Capítol I del Títol IV, l’Ajuntament de Benaguasil com a institució pública que és, impulse cada 28 de març actes de reconeixement i homenatge a les víctimes de la guerra i de la repressió franquista per tal de mantindre viva la seua memòria i reivindicar els valors democràtics. 

3-Que l’Ajuntament de Benaguasil dóne notícia i compliment d’aquests acords a la Presidència de la Generalitat,  a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Publica i a l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques.

EL PP de Benaguasil impide honrar a los fusilados de la fosa y mantiene inscripciones franquistas al cementerio

Los grupos de la oposición de Benaguasil llevaron al Pleno municipal una moción pactada a propuesta de l’Associació  Fossa de Benaguasil para pedir autorización para instalar un monolito en recuerdo de los fusilados al lugar donde está la fosa . EL PP con mayoría absoluta lo ha impedido.

Niegan la instalación de un monolito en recuerdo mientras mantienen en medio del cementerio un mausoleo franquista donde se pueden leer inscripciones como «*Caídos por Dios y por España

El senador de Compromís, Carles Mulet, ya ha avanzado que trasladará desde la Cámara Alta un requerimiento al Gobierno Central porque adopto medidas ante este incumplimiento flagrante de la legislación en memoria democrática.

LA MOCIÓN RECHAZADA POR EL PP

Inmaculada Riera concejal de Compromís por Benaguasil presenta la siguiente MOCIÓN para CUMPLIR CON LA LEY 14/2017 DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y POR LA CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA GENERALITAT VALENCIANA, para recuperar y dignificar la memoria de las personas sepultadas al cementerio del cementerio municipal.

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El 29 de abril de 1939 fueron asesinados contra las paredes del cementerio municipal 12 seres humanos, posteriormente fueron enterradores a una fosa común en el interior del cementerio de la cual se conoce la ubicación exacta. A diferencia de los sepultados al mausoleo que las autoridades franquistas erigieron para honrar su memoria, a estos 12 vecinos se les condenó al olvido y a sus familias al dolor de no poder tener un lugar donde recordarlos y pasar el luto. Es esta una manera más de crueldad que el régimen fascista aplicó sobre la población.

Tenemos constancia de que el Ayuntamiento de Benaguasil ha recibido, al menos en dos ocasiones, requerimiento de la Consellería de Calidad Democrática para solucionar y rectificar esta anomalía democrática, sin que el Ayuntamiento actúe.

También tenemos constancia de las reiteradas ocasiones en que la Asociación de Familiares Víctimas del franquismo de la Fossa Comú de Benaguasil –Afosben 1939- , han contactado con el Ayuntamiento y directamente con el alcalde, José Joaquín Segarra Castillo, para tratar de negociar la instalación de un monolito conmemorativo en memoria de los 12 vecinos asesinados y soterrados a dicha fosa, cosa a la que el propio alcalde se ha negado en redondo. El lema del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benaguasil es “Benaguasil, la suma de personas”, en esta ocasión el gobierno de Benaguasil no suma, sino que resta estas personas y sus familiares, los niega un derecho tan humano como el de recordar y poder dar un descanso digno a sus familiares muertos.

¿Por qué? Desgraciadamente todo hace pensar que por motivos puramente ideológicos, cosa que contraviene todos los valores democráticos y humanísticos y que, a la vez, incumple las leyes que a tal efecto han elaborado tanto la Generalitat Valenciana, como el Estado español y las resoluciones de la Unión Europea, por lo tanto podríamos afirmar que se está prevaricando porque se incumple sistemáticamente una serie de leyes de las cuales el Ayuntamiento de Benaguasil tiene conocimiento.

 Los miembros de Afosben 1939 solo reclaman el derecho a poder tener un lugar donde poder recordar y conmemorar sus familiares asesinados, derecho del cual siempre han disfrutado los familiares de las víctimas del bando vencedor. Es lógico y humano, en una democracia, reconocer este derecho y facilitarlo. Lo contrario es sectario e irracional, propio de un sistema autoritario como el que desató la guerra, la represión y la dictadura. Han pasado ya 84 años de aquellos hechos y 45 desde la muerte del dictador, ya es hora de que estas personas puedan disfrutar de un derecho que se los ha negado y se los continúa negando en Benaguasil.

 Hay que recordar que la Ley 14/2017 de 10 de noviembre de Memoria Democrática y por la Convivencia Ciudadana cita textualmente: «TÍTULO IV. Del derecho a la reparación y al reconocimiento de las víctimas. CAPÍTULO I. Reparación y conocimiento.

 Artículo 37. Dignificación de las fundiciones comunes. La Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, en colaboración con la consellería competente en materia de patrimonio histórico y cultural y de acuerdo con las entidades locales, impulsará un protocolo de actuación para dignificar las fundiciones comunes de las víctimas a los cementerios municipales, parroquiales y a todos los lugares fuera de ellos que contengan o hayan contenido soterramientos relacionados con la guerra civil o la dictadura.

 TÍTULO V. Actuación y organización administrativa.

CAPÍTULO III. Coordinación, colaboración y cooperación administrativa.

Artículo 57. Relación con la administración local.

1. Los municipios, diputaciones provinciales y otras entidades locales de la Comunidad Valenciana colaborarán con el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas para que el ejercicio de sus competencias redundo en la ejecución de lo dispuesto en esta ley y en la consecución de los objetivos y finalidades de la misma.

2. El Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derecho Humanos y las Libertades Públicas colaborará con las administraciones públicas citadas al apartado anterior en el impulso del conocimiento, conmemoración, fomento y divulgación de la memoria democrática en sus respectivas demarcaciones territoriales en los términos establecidos por esta ley.

 3. Cuando una entidad local incumpla las obligaciones recogidas en esta ley, el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas le recordará su cumplimiento, concediéndole el plazo de un mes a tal efecto. Si, transcurrido este plazo, el incumplimiento persiste, el instituto adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación.»

 La administración pública está para servir de igual manera a todos y cada uno de los ciudadanos sin hacer ningún tipo de distinción de raza, sexo, identidad, origen ni ideología. En este sentido podemos afirmar que el Ayuntamiento de Benaguasil está actualmente incurriendo en un agravio comparativo entre las víctimas de un bando de la contienda civil y el otro, porque mientras, sabiendo de la existencia de este cementerio, mantiene en el olvido y el anonimato a quienes allá reposan, acepta y normaliza la existencia de un panteón donde reposan los cuerpos de las víctimas del bando vencedor, incumpliendo la citada Ley 14/2017 de 10 de noviembre de Memoria Democrática y por la Convivencia Ciudadana.

Con todo, ya no solo se trata de cumplir la ley a la cual se está obligado, sino también de actuar con la humanidad y la empatía necesarias para saber reconocer la necesidad de unas personas a recordar los suyos y no olvidarlos. Esto es, precisamente, la concordia, “cerrar heridas”, y “pasar página”, el contrario es mantener abiertas las heridas y echarle sal. Es por todo esto expuesto y para fomentar la concordia, la recuperación y dignificación de la memoria y el tratamiento igualitario de todas las víctimas, todas, que proponemos los siguientes puntos de acuerdo:

 1-Que el Ayuntamiento de Benaguasil, como institución pública que es y obligada cómo está al cumplimiento de esta ley, proceda a atender las solicitudes de la Asociación de Familiares de Víctimas del franquismo -Afosben 1939- para instalar un monolito en recuerdo de las doce personas asesinadas y sepultadas a la fosa común existente en el interior del cementerio municipal.

 2-Que en cumplimiento del punto 2 del artículo 36 del Capítulo Y del Título IV, el Ayuntamiento de Benaguasil como institución pública que es, impulso cada 28 de marzo actas de reconocimiento y homenaje a las víctimas de la guerra y de la represión franquista para mantener viva su memoria y reivindicar los valores democráticos.

3-Que el Ayuntamiento de Benaguasil de noticia y cumplimiento de estos acuerdos a la Presidencia de la Generalitat, a la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, a la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública y en el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.

Espacio Publicitario

Deja un comentario