Espacio publicitario

PASSOS A NIVELL

Mulet: “No és de rebut que després de 60 anys de Pla encara queden punts negres tan perillosos com el d’Alfafar”. 

Madrid, 27 d’abril de 2023

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet ha sol·licitat la compareixença de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, així com de lap residenta d’ADIF, María Luisa Domínguez González, perquè informen dels motius pels quals el pas a nivell d’Alfafar no ha sigut eliminat malgrat haver registrat ja un centenar d’atropellaments de veïns d’Alfafar, Sedaví i Benetússer, així com de la situació de la resta de punts negres en la xarxa ferroviària valenciana.

El senador de Compromís ha registrat a més diverses preguntes a l’Executiu en les quals pregunta al Govern informació dels plans per a eliminar aquests passos a nivell i la falta de col·laboració i escolta cap a les entitats locals “que han demanat incessantment a través de mancomunitats, ajuntaments, protestes i recollides de firmes, l’eliminació d’aquests punts, ja siga a través del soterrament de vies o d’elements que doten de major seguretat als transeünts”, ha explicat.

Mulet remarca que “estes morts eren evitables. Es tracta d’un dels punts negres més coneguts, però ningú sembla adoptar mesures a pesar del pla de supressió de passos a nivell 2016-2024”, ha lamentat.

La premsa recollia aquesta setmana la trista notícia d’un nou atropellament de tren en un pas a nivell d’Alfafar, amb el que la xifra de víctimes arriba ja a les 100 persones. El polèmic pas porta tres dècades de morts. Unes morts de veïns d’Alfafar, Sedaví i Benetússer, població dividida per les vies del tren. ADIF i Ministeri de Transports es tiren insensiblement les culpes i ningú actua, malgrat les peticions de la Mancomunitat de l’Horta i milers de signatures.

PREGUNTA REGISTRADA

Aquest senador demana conèixer:

Continua vigent el Pla dels anys 60 per a eliminar passos a nivell?

Per quins motius no ha sigut eliminat aquest polèmic i mortífer pas?

Quants passos a nivell o punts negres per atropellaments o arotllaments segueixen pendents d’actuacions en el nostre Estat i al País Valencià? En quines províncies i punts?

Quants accidents s’han donat en els últims anys i quanta gent ha mort des dels anys 60 fins a l’actualitat en aquests punts negres?

PASOS A NIVEL
Compromís insta al Gobierno a eliminar urgentemente el mortífero paso a nivel de Alfafar y pide comparecencias de altos cargos

Mulet: “No es de recibo que tras 60 años de Plan todavía queden puntos negros tan peligrosos como el de Alfafar”.  

Madrid, 27 de abril de 2023

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha solicitado la comparecencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, así como de la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez González, para que informen de los motivos por los que el paso a nivel de Alfafar no ha sido eliminado a pesar de haber registrado ya un centenar de atropellos de vecinos de Alfafar, Sedaví y Benetússer, así como de la situación del resto de puntos negros en la red ferroviaria valenciana.

El senador de Compromís ha registrado además varias preguntas al Ejecutivo en las que pregunta al Gobierno información de los planes para eliminar estos pasos a nivel y la falta de colaboración y escucha hacia las entidades locales “que han pedido incesantemente a través de mancomunidades, ayuntamientos, protestas y recogidas de firmas, la eliminación de estos puntos, ya sea a través del soterramiento de vías o de elementos que los doten de mayor seguridad para los transeúntes”, ha explicado.

Mulet remarca que “estas muertes eran evitables. Se trata de uno de los puntos negros más conocidos, pero nadie parece adoptar medidas a pesar del plan de supresión de pasos a nivel 2016-2024”, ha lamentado.

La prensa recogía esta semana la triste noticia de un nuevo atropello de tren en un paso a nivel de Alfafar, con lo que la cifra de víctimas llega ya a las 100 personas. El polémico paso lleva tres décadas de muertes. Unas muertes de vecinos de Alfafar, Sedaví y Benetússer, cuya población está dividida por las vías del tren. ADIF y Ministerio de Transportes se echan insensiblemente las culpas y nadie actúa, a pesar de las peticiones de la Mancomunitat de l’Horta y miles de firmas.

PREGUNTA REGISTRADA

Este senador pide conocer:

¿Sigue vigente el Plan de los años 60 para eliminar pasos a nivel?

¿Por qué motivos no ha sido eliminado este polémico y mortífero paso?

¿Cuántos pasos a nivel o puntos negros por atropellos o arrollamientos siguen pendientes de actuaciones en nuestro Estado y en el País Valenciano? ¿En qué provincias y puntos?

¿Cuántos accidentes se han dado en los últimos años y cuánta gente ha perecido desde los años 60 hasta la actualidad en estos puntos negros?

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario