Espacio publicitario

«Gràcies a una proposta feta per Sumem Onil, per primera vegada en la història se celebraran plens ordinaris mensualment, una decisió que posa de manifest la importància d’estos com a eines fonamentals de la transparència, i la necessitat de fiscalització a l’equip de govern del PP. No entenem com el PSOE ha votat en contra d’esta proposta.» remarquen des de la força d’esquerres colivenca. 

«Esta nova freqüència de plens ens oferix una oportunitat única per millorar la nostra tasca fiscalitzadora com a partit de l’oposició. És a través d’estos plens que tindrem una visió completa de l’activitat de l’Ajuntament, ja que l’equip de govern tindrà l’obligació de mantindre’ns informades mensualment. Això implica que serem capaces de monitoritzar des de ben a prop les seues accions, i assegurar-nos que totes les decisions preses es realitzen de manera transparent i en benefici de la ciutadania.» declaren des de Sumem Onil.

La força política colivenca continua «A partir d’ara, com a membres de l’oposició, tindrem l’oportunitat mensual de plantejar qüestions, expressar el nostre punt de vista sobre la gestió i presentar mocions i precs que seran objecte de debat i votació. Això ens permetrà exercir una oposició constructiva, oferint alternatives i propostes que enriquisquen la presa de decisions i afavorisquen el progrés d’Onil.»

«La celebració de plens ordinaris mensuals és un avanç significatiu en la consolidació d’una democràcia transparent i participativa. Esta decisió és el resultat d’una reclamació històrica de les tres forces polítiques que conformen SUMEM ONIL, i estem orgulloses d’haver-ho aconseguit. Amb este canvi, estem fomentant la rendició de comptes i la responsabilitat de les autoritats locals, posant en valor la veu de l’oposició i assegurant que totes les decisions preses en estos plens estiguen subjectes a una fiscalització rigorosa i necessària. A través d’esta participació activa, estem treballant per aconseguir una gestió municipal més eficient i eficaç, en benefici de tota la ciutadania d’Onil.» conclouen des de Sumem Onil.

El Ayuntamiento de Onil celebrará plenos ordinarios mensualmente.

«Gracias a una propuesta hecha por Sumem Onil, por primera vez en la historia se celebrarán plenos ordinarios mensualmente, una decisión que pone de manifiesto la importancia de éstos como herramientas fundamentales de la transparencia, y la necesidad de fiscalización al equipo de gobierno del PP. No entendemos cómo el PSOE ha votado en contra de esta propuesta.» remarcan desde la fuerza de izquierdas colivenca. 

«Esta nueva frecuencia de plenos nos ofrece una oportunidad única para mejorar nuestra labor fiscalizadora como partido de la oposición. Es a través de estos plenos que tendremos una visión completa de la actividad del Ayuntamiento, ya que el equipo de gobierno tendrá la obligación de mantenernos informadas mensualmente. Esto implica que seremos capaces de monitorizar de cerca sus acciones, y asegurarnos de que todas las decisiones tomadas se realicen de forma transparente y en beneficio de la ciudadanía.» declaran desde Sumem Onil.

La fuerza política colivenca continúa «A partir de ahora, como miembros de la oposición, tendremos la oportunidad mensual de plantear cuestiones, expresar nuestro punto de vista sobre la gestión y presentar mociones y ruegos que serán objeto de debate y votación. Esto nos permitirá ejercer una oposición constructiva, ofreciendo alternativas y propuestas que enriquezcan la toma de decisiones y favorezcan el progreso de Onil.»

«La celebración de plenos ordinarios mensuales es un avance significativo en la consolidación de una democracia transparente y participativa. Esta decisión es el resultado de una reclamación histórica de las tres fuerzas políticas que conforman SUMEM ONIL, y estamos orgullosas de haberlo conseguido Con este cambio, estamos fomentando la rendición de cuentas y la responsabilidad de las autoridades locales, poniendo en valor la voz de la oposición y asegurando que todas las decisiones tomadas en estos plenos estén sujetas a una fiscalización rigurosa y necesaria. A través de esta participación activa, estamos trabajando para conseguir una gestión municipal más eficiente y eficaz, en beneficio de la ciudadanía de Onil.» concluyen desde Sumem Onil.

Susana Ortiz, portaveu de Sumem Onil.Vero Vílchez, regidora de Sumem Onil.

Espacio Publicitario

Deja un comentario