Espacio publicitario

Donar resposta a situacions de desemparament dels animals en cas de defunció dels seus propietaris o preveure la possible negació de custòdia de menors a progenitors que cometin actes de maltractament animal són només alguns dels punts oberts a debat al procés legislatiu de reforma del Codi Civil de Catalunya, ara en tramitació.

L’any 2006 el Codi Civil de Catalunya ja va establir que els animals deixaven de considerar-se coses, fet que va suposar un canvi en el seu estatut jurídic, pioner a tot l’Estat espanyol. Actualment, s’està tramitant la modificació d’aquesta norma per tal d’incorporar noves previsions legals que resolguin el conjunt de situacions que es donen, dins l’àmbit del dret privat, derivades de la convivència amb animals.

INTERcids Operadors jurídics pels animals, en col·laboració amb la Fundació Franz Weber i la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) han presentat propostes de redactat de la norma, treballant des de la fase de codificació, plantejades tant des de la perspectiva de protecció dels animals com de la seguretat pels humans, en l’àmbit de la regulació de la família i successions, pel que fa a la seva relació amb ells.

La major part de les propostes, que ja van presentar-se i exposar-se tant davant la Comissió de Codificació de la Generalitat com als grups parlamentaris, ja han estat acceptades i incloses al projecte que es troba actualment en tramitació. Es tracta, per exemple, de disposicions relatives al destí dels animals en cas de defunció de la persona propietària, sobre el règim de convivència dels animals i sobre les càrregues associades en casos de separació o divorci.

El projecte també incorpora la proposta d’aquestes entitats sobre la no atribució de la guarda, ni establiment de règim d’estades, comunicació o relació de menors amb aquell progenitor que hagi comès delictes contra els animals, malgrat que aquesta disposició encara requereix millores tècniques perquè s’apliqui correctament.

Les entitats en qüestió es mostren satisfetes, però assenyalen que encara existeix un marge de millora, amb modificacions que exposaran amb detall durant la seva compareixença al Parlament de Catalunya, prevista pel proper 11 d’octubre.

Negació de la custòdia a progenitors que hagin comès maltractament animal

Una de les propostes anteriorment citades ha suscitat gran interès: la possibilitat que el jutge denegui la guàrdia i custòdia dels fills en casos de separació o divorci a aquells progenitors que hagin comès algun delicte de maltractament animal. Aquesta mesura es basa en la relació estreta que molts estudis acadèmics han trobat que existeix entre la comissió d’actes de violència contra els animals i la comissió d’actes de violència interpersonal i en l’àmbit de la família. Així mateix, i com alerta CoPPA: «L’exposició d’un menor a actes violents contra els animals és, en si mateix, una forma de violència psicològica que afecta negativament al seu desenvolupament i benestar». L’entitat recorda que «Així ho ha tornat a senyalar, ara fa poc, el Comitè dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides, que insta a prendre mesures per evitar exposar els menors a aquesta forma de violència».

Animals i herències

Una situació amb què les protectores es troben sovint, que preocupa molt a les persones que conviuen amb animals i que a més a més suposa una càrrega pels ajuntaments, és el desemparament en què poden quedar els animals en el cas de defunció dels seus cuidadors o responsables. Amb l’objectiu de resoldre aquest problema, INTERcids, CoPPA i la Fundació Franz Weber van proposar que el Codi Civil català preveiés expressament que qualsevol persona propietària d’animals pogués disposar al seu testament sobre la seva cura, per vetllar pel seu benestar i protecció, i que en el cas de no haver-hi testament estigués prevista l’actuació a dur a terme.

A banda de la proposta anterior, que va ser admesa i ja consta al projecte, les tres entitats també van suggerir que el Codi Civil català inclogués, com a causa de desheretament, el maltractament comès contra els animals amb els quals convivia la persona difunta.

Danys morals

I què passa quan algú provoca lesions greus o la mort del nostre animal? Les entitats demanen que tant la persona titular de l’animal com aquelles que conviuen amb ell tinguin dret a una indemnització que inclogui, entre els perjudicis objecte de compensació, el dany moral patit. «La importància que moltes persones atribueixen als animals amb qui conviuen i a la seva relació amb ells, el dolor i patiment derivats del dany que algú els ha causat o pel fet d’haver-los perdut és una realitat científicament demostrada, que no pot obviar-se en aquesta reforma del Codi Civil, que ha de reconèixer-la de manera expressa», expliquen.

Compareixences al Parlament

El dimecres 11 d’octubre a les 10 h, en representació d’INTERcids, Fundació Franz Weber i CoPPA, advocades especialitzades en Dret Civil i de Família compareixeran davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya per exposar les seves propostes i explicar als representants parlamentaris la seva importància i necessitat, en una reforma del Codi Civil català pretesament avançada i pionera en la matèria.

Posteriorment, aquestes propostes hauran de passar pel tràmit habitual d’esmenes per part dels grups parlamentaris.

Espacio Publicitario

Deja un comentario