Espacio publicitario

TOTES PODEM PIDE AL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT QUE EJECUTE MEDIDAS URGENTES ANTIDESAHUCIOS.

El grup polític ha demanat que s’execute l’acord de ple de març de 2019 signat per tots els partits i aprovat per unanimitat sobre mesures urgents en matèria d’habitatge.

La coalició municipal Totes Podem va presentar una moció en el passat ple d’octubre en la qual demanava, en un termini màxim de dos anys, l’execució de tots els acords per a protegir el dret a l’habitatge signats i aprovats per unanimitat per tots els grups polítics del ple de la passada legislatura (PSOE, PP, Compromís, Cs, EUPV i Totes amb Burjassot).

En la proposta es demana, per tant, que es pose en marxa una partida de 150.000 euros per a sufragar despeses de lloguer i deutes en aquest sentit de la gent en risc de desnonament o desnonades per impagament en funció d’uns criteris puntuables; destinar fins a 25.000 euros destinats a desenvolupar una bossa d’habitatges en lloguer social; desenvolupar un pla d’ocupació pública perquè la gent en aquesta situació tinga accés directe a formació i ocupació, així com millorar els existents per a tindre en compte aquests casos; augmentar els recursos humans, econòmics i materials de l’Oficina d’Habitatge per a poder gestionar millor aquestes i altres mesures; augmentar les ajudes en pobresa energètica fins a un total de 40.000 euros i, finalment, constituir el Consell Municipal de Drets Humans i Inclusió Social que done seguiment al desenvolupament d’aquestes mesures.

“Aquestes mesures van ser demandades per la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques de Burjassot per tots els casos greu de desnonaments que s’anaven a donar i per una falta d’eines de l’Ajuntament per a fer-los front”, explica María Muñoz, portaveu de Totes Podem. “Van ser negociades tant amb l’oposició com amb l’equip de govern durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2018, fins que es va arribar a un acord en la subcomissió d’habitatge el 18 de gener de 2019”. Finalment, la moció es va registrar al febrer amb el compromís de tots els partits i es va aprovar al març d’aqueix mateix any. “Des de llavors no sols no han dut a terme, sinó que el servei ha empitjorat bastant”, va sentenciar la portaveu.

Així, en el ple municipal ordinari d’octubre de 2019 es va portar de nou sobre la taula l’assumpte, segons Totes Podem, “amb l’objectiu de renovar el compromís de l’Ajuntament en matèria d’habitatge, marcar un termini de compliment dels acords i recordar que encara hi ha gent que ho està passant malament”. Finalment, la moció va ser aprovada per unanimitat.

MocioHabitatgeNova

 

VERSIÓ CASTELLÀ:

 

TOTES PODEM PIDE LA PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS URGENTES PARA PARALIZAR LOS DESAHUCIOS EN BURJASSOT

 El grupo político ha pedido que se ejecute el acuerdo de pleno de marzo de 2019 firmado por todos los partidos y aprobado por unanimidad sobre medidas urgentes en materia de vivienda.

La coalición municipal Totes Podem presentó una moción en el pasado pleno de octubre en la que pedía, en un plazo máximo de dos años, la ejecución de todos los acuerdos para proteger el derecho a la vivienda firmados y aprobados por unanimidad por todos los grupos políticos del pleno de la pasada legislatura (PSOE, PP, Compromís, Cs, EUPV y Totes amb Burjassot).

En la propuesta se pide, por lo tanto, que se ponga en marcha una partida de 150.000 euros para sufragar gastos de alquiler y deudas en este sentido de la gente en riesgo de desahucio o desahuciadas por impago en función de unos criterios puntuables; destinar hasta 25.000 euros destinados a desarrollar una bolsa de viviendas en alquiler social; desarrollar un plan de empleo público para que la gente en esta situación tenga acceso directo a formación y empleo, así como mejorar los existentes para tener en cuenta estos casos; aumentar los recursos humanos, económicos y materiales de la Oficina de Vivienda para poder gestionar mejor estas y otras medidas; aumentar las ayudas en pobreza energética hasta un total de 40.000 euros y, por último, constituir el Consejo Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social que dé seguimiento al desarrollo de estas medidas.

“Estas medidas fueron demandadas por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Burjassot por todos los casos graves de desahucios que se iban a dar y por una falta de herramientas del Ayuntamiento para hacerles frente”, explica María Muñoz, portavoz de Totes Podem. “Fueron negociadas tanto con la oposición como con el equipo de gobierno durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, hasta que se llegó a un acuerdo en la subcomisión de vivienda en enero de 2019”. Finalmente, la moción se registró en febrero con el compromiso de todos los partidos y se aprobó en marzo de ese mismo año. “Desde entonces no sólo no han llevado a cabo, sino que el servicio ha empeorado bastante”, sentenció la portavoz.

Así, en el pleno municipal ordinario de octubre de 2019 se llevó de nuevo sobre la mesa el asunto, según Totes Podem, “con el objetivo de renovar el compromiso del Ayuntamiento en materia de vivienda, marcar un plazo de cumplimiento de los acuerdos y recordar que todavía hay gente que lo está pasando mal”. Finalmente, la moción fue aprobada por unanimidad.

MocioHabitatgeNova

Espacio Publicitario

Deja un comentario