Espacio publicitario

La coalició  planteja un model transitori d’adhesió al paquet d’ajudes als municipis que permet que l’ens provincial s’adherisca per primera vegada a una iniciativa que ha suposat una injecció milionària de diners als pobles valencians i castellonencs que no han gaudit els alacantins.

 

29 d’octubre de 2020

Compromís ha presentat una proposta perquè la Diputació d’Alacant entre gradualment en el Fons Autonòmic de Cooperació, iniciativa llançada des de la Generalitat Valenciana i al qual la institució provincial s’ha negat a participar causant un gran greuge comparatiu als pobles alacantins front als de Castelló i Valencia.

La coalició proposa desbloquejar la situació a partir d’una entrada gradual i de flexibilitat en el mode de repartiment de dit fons. D’aquesta forma enguany la Diputació participarà de forma parcial al 50% en el fons -és a dir, 7 milions d’euros- quantificant la xifra en el pressupost ordinari. L’altra meitat la pressupostaria a través del romanent de tresoreria tal i com proposen fer des de la institució.

Esta mesura hauria d’implicar un compromís de la Diputació d’Alacant d’adaptar progressivament els pressupostos a l’entrada total al fons, que passa per aprimar i traslladar en els propers exercicis els serveis amb duplicitats i excés de tamany de la institució.

 

Més diàleg, més diners per als pobles d’interior

Pel que fa al debat del mode de repartiment, pensa la coalició,també és possible establir un diàleg al respecte per a incrementar les aportacions als pobles de menor població en dit fons. En tot cas i tenint en compte la premura per aprovar els pressupostos Compromís proposa un model híbrid.

La fórmula és senzilla: la part corresponent dels fons de cooperació que s’ubicaria en els  pressupostos es repartiria amb els criteris propis de la Generalitat que primen més els municipis amb major població,  la segona part es repartiria amb els criteris que ha usat la Diputació fins l’any 2019.

“Com a diputat de Compromís porte més de cinc anys escoltant excuses per a no entrar en el Fons de Cooperació i mil problemes perquè no s’hi arribe a un acord entre la Generalitat Valenciana i la Diputació per a poder finançar als pobles mitjançant este fons. El que tractem de fer des de Compromís és una acció de responsabilitat, intentar escoltar a les diferents parts i intentar fer una proposta que faça possible la primera vegada l’entrada de la Diputació en el Fons. És una proposta híbrida als posicionaments mantinguts fins ara i que permetria que els propers anys la Diputació continuara integrant-se en dit en una planificació finançera de la que sí gaudeixen els pobles de Castelló i València”, ha assenyalat el portaveu valencianista en la Diputació, Gerard FUllana.

 

Entrada progressiva de la Diputació d’Alacant al fons autonòmic de cooperació municipal

Pressupost: 14 milions d’euros
Pressupost Origen Repartiment
Part 1: 7 milions d’€ Pressupost general: més marge d’opcions, pot ser usat també com a despesa corrent (permet fer front per tant a despesa en serveis públics o a equilibrar els pressupostos municipals) Amb la taula pròpia de la de la GVA (prima municipis més grans)
Part 2: 7 milions d’€ Romanent de tresoreria:  (inversions en infraestructures) Amb la taula pròpia de la Diputació d’Alacant (prima municipis més xicotets)

Compromís presenta una propuesta para  desbloquear la entrada de la  Diputación de Alicante en el Fondo Autonómico de Cooperación en 2021

 

La coalición  plantea un modelo transitorio de adhesión al paquete de ayudas en los municipios que permita que el ente provincial se adhiera por primera vez a una iniciativa que ha supuesto una inyección millonaria de dinero en los pueblos valencianos y castellonenses que no han disfrutado los alicantinos.

 

29 de octubre de 2020

Compromís ha presentado una propuesta porque la Diputación de Alicante entre paulatinamente en el Fondo Autonómico de Cooperación, iniciativa lanzada desde la Generalitat Valenciana y en la que la institución provincial se ha negado a participar causando un gran agravio comparativo en los pueblos alicantinos frente a los de Castelló y València.

La coalición propone desbloquear la situación a partir de una entrada gradual y de flexibilidad en el modo de reparto de dicho fondo. De esta forma este año la Diputación participará de forma parcial al 50% en el fondo -es decir, 7 millones de euros- cuantificando la cifra en el presupuesto ordinario. La otra mitad la presupuestaría a través del remanente de tesorería tal y como proponen desde la institución.

Esta medida tendría que implicar un compromiso de la Diputación de Alicante de adaptar progresivamente los presupuestos en la entrada total al fondo, que pasa para adelgazar y trasladar en los próximos ejercicios los servicios con duplicidades y exceso de tamaño de la institución.

 

Más diálogo, más dinero para los pueblos de interior

En cuanto al debate del modo de reparto, piensa la coalición, también es posible establecer un diálogo al respeto para incrementar las aportaciones del fondo a los pueblos de menor población. En culquier caso y teniendo en cuenta la premura  para aprobar los presupuestos Compromís propone un modelo híbrido.

La fórmula es sencilla: la parte correspondiente del Fondo de cooperación que se ubicaría en los  presupuestos se repartiría con los criterios propios de la Generalitat que primen más los municipios con mayor población, la segunda parte se repartiría con los criterios que ha usado la Diputación hasta el año 2019.

 

“Como diputado de Compromís llevo más de cinco años escuchando excusas para no entrar en el Fondo de Cooperación y mil problemas para que no se  llegue a un acuerdo entre la Generalitat Valenciana y la Diputación para poder financiar en los pueblos mediante este fondo. Lo que tratamos de hacer desde Compromís es una acción de responsabilidad, intentar escuchar a las diferentes partes y hacer una propuesta que haga posible la entrada por primera vez de la Diputación en el Fondo. Es una propuesta híbrida a los posicionamientos mantenidos hasta ahora y que permitiría que los próximos años la Diputación continuara integrándose en una planificación finançera de la que sí disfrutan los pueblos de Castelló y València”, ha señalado el portavoz valencianista en la Diputación, Gerard Fullana.

 

Entrada progresiva de la Diputación de Alicante al fondo autonómico de cooperación municipal

Presupuesto: 14 millones de euros
Presupuesto Origen Reparto
Parte 1: 7 millones de € Presupuesto general: más margen de opciones, puede ser usado también como gasto corriente (permite hacer frente por lo tanto a gasto en servicios públicos o a equilibrar los presupuestos municipales) Con la mesa propia de la de la GVA (delgada municipios más grandes)
Parte 2: 7 millones de € Permaneciendo de tesorería:  (inversiones en infraestructuras) Con la mesa propia de la Diputación de Alicante (delgada municipios más pequeños)

 

Espacio Publicitario

Deja un comentario