Espacio publicitario

A proposta de Compromís, la comissió de Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori vota a favor de promocionar davant l’Estat un port sostenible per a la ciutat d’Alacant i elevar el rebuig de la ciutadania i les administracions locals contra instal·lacions perilloses com aquestes, que a més ja van estar rebutjades per Ajuntament i Generalitat fa un quart de segle.

Vox es queda a soles en la seua negativa a donar suport a la ciutadania alacantina en aquest conflicte que manté amb les intencions de l’Autoritat Portuària. 

16 de novembre de 2021

Tots els partits salvo Vox han aprovat en la comissió de Les Corts Valencianes sobre Medi Ambient, Aigua i Ordenació del Territori la proposició no de llei presentada per Compromís i que rebutja els plans de l’Autoritat Portuària d’Alacant per a instal·lar activitats perilloses com ara el emmagatzematge i distribució de productes petrolífers.

Els grups han aprovat donar suport a les legítimes reivindicacions veïnals i dels col·lectius socials expressades cap al rebuig d’aquestes instal·lacions i oposar-se a la ubicació d’aquestes tal i com  acordaren l’Ajuntament d’Alacant i la Generalitat en el conveni institucional de 1995 per a la no instal·lació de productes petrolífers en el Port d’Alacant.

Les Corts reafirmen així el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant el seu recolzament a mesures i actuacions fomentades per les administracions públiques que tinguen com a base criteris de sostenibilitat ambiental i que permeten la transició ecològica, d’acord amb allò previst a la declaració institucional d’Emergència Climàtica.

“En mig de la transició ecològica”, ha assenyalat la impulsora de la pnl, Cristina Rodríguez, “el Port d’Alacant no pot ser un ens independent del seu entorn i impulsar una instal·lació per a l’emmagatzematge i distribució de productes petrolífers. La rebutja la societat alacantina, l’Ajuntament i el Consell. Per això és important el que aprovem hui, que no és una altra cosa que traslladar a Madrid la voluntat ratificada fa un quart de segle per Ajuntament i Generalitat perquè no existeixen més aquest tipus d’instal·lació a la ciutat d’Alacant. Hui li diem a l’Estat que no pot viure d’esquenes a les nostres ciutats, contra la voluntat de la ciutadania i de les institucions que gestionen el territori”.

Així mateix, Rodríguez ha admès una esmena transaccional a la pnl perquè el Consell inste el Govern d’Espanya a adreçar-se a l’Autoritat Portuària d’Alacant per a iniciar els tràmits de modificació del Pla d’Utilització dels Espais Portuaris i el Pla Especial del Port d’Alacant. De tal forma, es persegueix evitar que no puguen implantar-s’hi en l’àmbit portuari instal·lacions perilloses, abordant-se la determinació dels usos predominants, compatibles o prohibits, així com possibles distàncies mínimes respecte a nuclis urbans, barris o dotacions públiques.

Les Corts, contra los depósitos de combustible del Puerto de Alicante

A propuesta de Compromís, la comisión de Mediol Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio vota a favor de promocionar ante el Estado un puerto sostenible para la ciudad de Alicante y elevar el rechazo de la ciudadanía y las administraciones locales contra instalaciones peligrosas como estas, que además ya fueron rechazadas por Ayuntamiento y Generalitat hace un cuarto de siglo.

Vox se queda a solas en su negativa a apoyar a la ciudadanía alicantina en este conflicto que mantiene con las intenciones de la Autoridad Portuaria.

16 de noviembre de 2021

Todos los partidos salvo Vox han aprobado en la comisión de Les Corts Valencianes sobre Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio la proposición no de ley presentada por Compromís y que rechaza els planes de la Autoridad Portuàría de Alicante para instalar actividades peligrosas como por ejemplo el almacenamiento y distribución de productos petrolíferos.

Los grupos han aprobado dar apoyo a las legítimas reivindicaciones vecinales y de los colectivos sociales y oponerse a la ubicación de estas instalaciones tal y como  acordaron el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat en el convenio institucional de 1995 para la no instalación de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante.

Les Corts reafirman así su  compromiso con la lucha contra el cambio climático, mediante su espaldarazo a medidas y actuaciones fomentadas por las administraciones públicas que tengan como base criterios de sostenibilidad ambiental y que permiten la transición ecológica, de acuerdo con aquello previsto en la declaración institucional de Emergencia Climática.

“En medio de la transición ecológica”, ha señalado la impulsora de la pnl, Cristina Rodríguez, “el Puerto de Alicante no puede ser un ente independiente de su entorno e impulsar una instalación para el almacenamiento y distribución de productos petrolíferos. La rechaza la sociedad alicantina, el Ayuntamiento y el Consell. Por eso es importante lo que aprobamos hoy, que no es otra cosa que trasladar a Madrid la voluntad ratificada hace un cuarto de siglo por Ayuntamiento y Generalitat para que no existan más este tipo de instalación en la ciudad de Alicante. Hoy le decimos en el Estado que no puede vivir de espaldas a nuestras ciudades, contra la voluntad de la ciudadanía y de las instituciones que gestionan el territorio”.

Asimismo, Rodríguez ha admitido una enmienda transaccional a la pnl para que el Consell inste a el Gobierno de España a dirigirse a la Autoridad Portuaria de Alicante para iniciar los trámites de modificación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y el Plan Especial del Puerto de Alicante. De tal forma, se busca evitar que puedan implantarse en el ámbito portuario instalaciones peligrosas, abordándose la determinación de los usos predominantes, compatibles o prohibidos, así como posibles distancias mínimas respecto a cascos urbanos, barrios o dotaciones públicas.

Espacio Publicitario

Deja un comentario