Espacio publicitario

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrat hui una bateria de preguntes en la Cambra Alta perquè el Ministeri de Cultura estime oportú situar l’arxiu Berlanga en el territori valencià.

Segons Mulet “ el llegat d’un valencià universal, hauria d’estar en el territori valencià. Els fons del Ministeri de Cultura pertanyen també als valencians i valencianes, i hem de trencar amb la dinàmica centralitzadora de pensar que tot ha d’estar concentrat en una sola ciutat, Madrid. Per a València, o per al País Valencià, disposar d’aquest llegat i poder museïtzar-lo i posar-ho en valor seria un important incentiu per a reforçar l’oferta cultural valenciana, de la qual podria beneficiar el conjunt dels ciutadans i ciutadanes de l’Estat, tant o més com si se situara a la ciutat de Madrid.”

Mulet ha remarcat que demanar situar-ho a València, és demanar que el Ministeri es faça càrrec del seu manteniment,” no demanem que la Generalitat o l’ajuntament financen o córreguen amb la despesa de mantindre i potenciar aquest llegat, sinó que de la mateixa manera que té una despesa situar-lo a Madrid, i seria el Ministeri qui amb els diners de tots, també dels valencians, sufragaria aquest, faça el mateix situant-lo a València. Ja que tenim massa exemples de tractes discriminatoris”

Text de les preguntes

El Ministeri de Cultura i Esport ha adquirit l’arxiu del valencià i universal director de cinema Luis García Berlanga per un import de 357.000 euros, després de diversos anys de negociació amb la família, un llegat que inclou documentació personal i familiar, obra de creació, correspondència, premis, fotografies i objectes personals.

Es tracta d’un dels arxius «més complets i complexos» dels rebuts per la Filmoteca Espanyola, des d’on es considera que la seua conservació i futura consulta podrà llançar «molta llum sobre la vida cultural d’Espanya en el segle passat» i sobre una de les seues figures artístiques i culturals més rellevants.

L’Institut Valencià de Cultura (IVC), que té les competències sobre l’arxiu fílmic i la Filmoteca Valenciana, sabia que la família Berlanga havia oferit l’arxiu del cineasta valencià al Ministeri de Cultura, per la qual cosa les negociacions per a l’adquisició d’aquest llegat s’han realitzat directament per part de la família amb el Ministeri.L’ IVC i la Filmoteca Valenciana, ja ha mostrat la seua predisposició a continuar col·laborant amb la difusió del llegat cinematogràfic de Berlanga, com ja s’ha va fer en diverses ocasions durant la celebració de l’any Berlanga en 2021.

1.      Iniciarà algun tipus de contacte el Ministeri amb la Generalitat Valenciana i/o l’Ajuntament de València per a situar aquest arxiu en el territori valencià, com no pot ser d’una altra manera?

2.      Quines inversions pensa adoptar el Ministeri per a museitzar i mantindre anualment aquest arxiu del director valencià, si pot ser en el territori valencià?

3.      On situarà aquest arxiu de manera transitòria fins a la posada en marxa de l’espai museístic en territori valencià?

4.      A quins acords concrets sobre museïtzació, ubicació, ús divulgatiu d’aquest arxiu s’ha arribat amb els familiars prèvia la formalització de la venda?

5.      Col·laborarà el Ministeri de Cultura amb l’ICV i la Filmoteca Valenciana per a ajudar a propagar el llegat de Berlanga?

Compromís pide a Iceta ubicar en València el archivo Berlanga

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado hoy una batería de preguntas en la Cámara Alta para que el Ministerio de Cultura estime oportuno ubicar el archivo Berlanga en el territorio valenciano.

Según Mulet “ el legado de un valenciano universal, debería estar en el territorio valenciano. Los fondos del Ministerio de Cultura pertenecen también a los valencianos y valencianas, y hemos de romper con la dinámica centralizadora de pensar que todo ha de estar concentrado en una sola ciudad, Madrid. Para València, o para el País Valenciano, disponer de este legado y poder museizarlo y ponerlo en valor sería un importante incentivo para reforzar la oferta cultural valenciana, de la cual podría beneficiar el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas del Estado, tanto o más como si se ubicase en la ciudad de Madrid.”

Mulet ha remarcado que pedir ubicarlo en València, es pedir que el Ministerio se haga cargo de su mantenimiento,” no pedimos que la Generalitat o el ayuntamiento financien o corran con el gasto de mantener y potenciar este legado, sino que de la misma manera que tiene un gasto ubicarlo en Madrid, y sería el Ministerio quien con el dinero de todos, también de los valencianos, sufragaría éste, haga lo mismo ubicándolo en València. Ya que tenemos demasiados ejemplos de tratos

Texto de las preguntas

El Ministerio de Cultura y Deporte ha adquirido el archivo del valenciano y universal director de cine  Luis García Berlanga por un importe de 357.000 euros, tras varios años de negociación con la familia, un legado que incluye documentación personal y familiar, obra de creación, correspondencia, premios, fotografías y objetos personales.

Se trata de uno de los archivos «más completos y complejos» de los recibidos por la Filmoteca Española, desde donde se considera que su conservación y futura consulta podrá arrojar «mucha luz sobre la vida cultural de España en el siglo pasado» y sobre una de sus figuras artísticas y culturales más relevantes.

El Institut Valencià de Cultura (IVC), que tiene las competencias sobre el archivo fílmico y la Filmoteca Valenciana,  sabía que la familia Berlanga había ofrecido el archivo del cineasta valenciano al Ministerio de Cultura, por lo que las negociaciones para la adquisición de este legado se han realizado directamente por parte de la familia con el Ministerio. El IVC y la Filmoteca Valenciana, ya ha mostrado su predisposición a continuar colaborando  con la difusión  del legado cinematográfico de Berlanga, como ya se ha hizo en varias ocasiones durante la celebración del año Berlanga en 2021.

1.      ¿Va a iniciar algún tipo de contacto el Ministerio con la Generalitat Valenciana y/o el Ayuntamiento de Valencia para ubicar este archivo en el territorio valenciano, como no puede ser de otra manera?

2.      ¿Qué inversiones piensa adoptar el Ministerio para museizar y mantener anualmente este archivo del director valenciano, a ser posible en el territorio valenciano?

3.      ¿Dónde va a ubicar este archivo de manera transitoria hasta la puesta en marcha del espacio museístico en territorio valenciano?

4.      ¿A qué acuerdos concretos sobre museización, ubicación, uso divulgativo de este archivo se ha llegado con los familiares previa la formalización de la venta?

5.      ¿Va a colaborar el Ministerio de Cultura con el ICV y la Filmoteca Valenciana para ayudar a propagar el legado de Berlanga?

Espacio Publicitario

1 COMENTARIO

Deja un comentario