Espacio publicitario

Novembre de 2023

La Plataforma del País Valencià per un Tren Públic, Social i Sostenible que Vertebre el Territori i Refrede el Planeta, crida la ciutadania a secundar les activitats de la Setmana de Lluitapel Tren i Climad’aquestany 2023, que se celebrarà de forma descentralitzada entre el 18 i el 26 de novembre.

Aquestesactivitatspretenen un tren que vertebre el territori i refrede el planeta en concordançaamb la Conferència de les NacionsUnides sobre el CanviClimàtic de 2023, COP28, que se celebrarà del 30 de novembre al 12 de desembre en Dubai, i s’emmarquen en la Campanya Tren i Clima. Aixímateix, la setmana de lluitainfluirà en la política ferroviària de la Unió Europea, on, en aquestsmoments, s’estàredactant el nouReglament UE d’Orientacions per a establirelscriteris de les línies de la xarxabàsica ampliada transeuropea i les pautes de les obligacions de serveipúblic a mésdelsserveisferroviarisdelstrens de rodalies, regionals, gransdistàncies, nocturns i mercaderies. També s’estàdefinint en el ParlamentEuropeu, la Comissió Europea i el ConsellEuropeu, elsmapesd’aquesteslínies de doble via, electrificada, de trànsitmixt, velocitatmàxima de 200 km/h i sistema de gestió comuna europea del trànsitferroviariErtms.

Les plataformesciutadanespel tren, i la plataforma Aliançapel Clima, defensen un modeferroviari, que al costatdelsvianants i ciclista, conformen el nuclifonamental i ecològic del sistema multimodal de transportonelsaltresmodes: carreter, fluvial, aeri i marítim, siguen complementarisdels tres essencials. Al seutorndefensen el dretd’accessibilitatalsbéns, serveis i contactes amb les altres persones aconseguint la màximaaccessibilitatamb la mínima mobilitat, perquèenstrobem en un contextd’emergènciaclimàtica i energètica, i es proposapolítiquestotalmentinsuficients per aconseguir la reducciód’emissions de gasosd’efectehivernacle que necessitem, d’acordamb les dadesdelsexperts i les publicadesrecentment.

En la plataforma del País Valencià, integrada per més de trentaorganitzacionsecosocials i l’Aliança per l’EmergènciaClimàtica de València,pretenemobtindre les reivindicacions que estanllastrant el nostreterritori, comés la milloradelstrens de rodalies i elsregionals, elsmésutilitzatsdiàriament, aixícom la reobertura de la línia Utiel-Aranjuez, i la inclusió de les Cuevas d’Utiel i Camporroblesdins del nucli de rodalies de València, en la línia C3.

Les plataformespel tren desitgen que el nouGovernd’Espanya oriente la política de transportferroviari a atendre les necessitats de la majoria de la societat i les de la transicióecològica justa i democràtica a abordar de manera immediata, abandonant la pretensió de la privatitzaciódelsserveispúblics, per al que ha d’incrementar les aportacionspúbliquesalstrensusatspel 96% de les persones, paralitzantimmediatament les inversions en Ata Velocitat, com a tren devorador de recursos econòmics i mediambientals, afavorint la despoblació de l’Espanyabuidada i creantmésdiferències entre el món rural i les ciutats. Aixímateix,exigimla potenciació del transport de mercaderies per ferrocarril, canviant, per tant, elscriteris que haviaproposatanteriorment per a la Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del TransportPúblicCol·lectiu.

En aquestmanifestproposem:

  1. Un servei de Rodalies i Regionalsd’acordamb les necessitats de la ciutadania, augmentant les freqüències i reestructurant les línies.
  2. Reoberturaimmediata de la línia convencional Utiel-Aranjuez, i la seuarehabilitació per a garantir unstemps de viatgecoherents.
  3. Inclusió de les Cuevas d’Utiel i Camporrobles en la Xarxa de Rodalies de València, dins de la línia C3.
  4. Rehabilitació de trens i estacions per a suprimir les barreresarquitectòniques, amb especial sensibilitat a les persones ambmobilitatreduïda i les bicicletes, facilitantaixí la intermodalitat de les usuàries.
  5. Renovació del material ferroviari, que en molts casos sobrepassaels 45 anys de servei, per un altremoltméseficientenergèticament i una confortabilitatd’acordamb el servei que es presta.
  6. Augment de les plantilles de personal ferroviari que evite les constantssupressions de trens i millorant la qualitat del servei.
  7. Paralització de les innecessàriesmacroinfraestructures que s’estanrealitzant en aquestmoment, i que suposen una despesaeconòmicaingent, sense que aixòsuposecapbenefici per al tren convencional, ni el servei de rodalia i regionals.
  8. Apostar decididamentpeltransportferroviari de Mercaderies per Ferrocarril Convencional, rebutjant la conversió del Corredor Mediterrani per a úsexclusiu de l’AltaVelocitat.
  9. Garantir l’accés universal al tren a totes les persones usuàries, en termes d’assequibilitat (per al conjunt de la població i amb tarifes socialsdestinades a col·lectius vulnerables).
  10. Recuperació de totes les circulacionssuprimides i paradeseliminades en elsúltimsanys, aplicantadequadamentl’Obligació de ServeiPúblic (OSP), introduintgradualmentelsserveisnocturns que van desaparéixer en les últimesdècades, aixícom les línies de ferrocarril tancades.

Per la defensa d’un ferrocarril públic, social, sostenible, accessible, assequible, segur, ambocupació pública de qualitat i ambdretslaborals, que ajude a vertebrar el territori i a refredar el planeta.

Espacio Publicitario

Deja un comentario