Espacio publicitario

L’ajuntament d’Alginet torna a perdre 31.101,96 € més, entre subvencions i interessos

La no justificació de la subvenció rebuda, per falta d’execució, obliga a l’ajuntament a haver de tornar 30.000,00 € de subvenció i haver de pagar 1.101,96 € en concepte d’interessos de demora.

L’Ajuntament d’Alginet signà, en octubre de 2021, un contracte programa de caràcter plurianual, amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials, per als exercicis que van de 2021 a 2024.

La finalitat d’aquest contracte programa és donar-li una major estabilitat al finançament de determinats programes de serveis socials, en tant que estableix un horitzó temporal de quatre anys, durant el qual la Conselleria assegura el pagament dels gastos que se’n puguen derivar, establint una línia nominativa en el seu pressupost a nom de l’Ajuntament d’Alginet, de manera que anualment li ingressa a aquest els diners que té compromesos.

No obstant això, i encara que el marc financer estava definit des de 2021, l’Ajuntament d’Alginet es veu obligat ara a haver de tornar 30.000,00 € corresponents a la quantitat no justificada d’aquesta línia nominativa, corresponent al programa “Finançament per al funcionament de centres i programes de serveis socials” en concepte de fons no utilitzats, en tant que el gasto corresponent no s’ha executat.

I, a més a més, li haurà de reintegrar també a la Conselleria 1.101,96 €, corresponents als interessos de demora pel període de temps transcorregut des del pagament de la subvenció fins a la data en la qual s’acorda la procedència del reintegrament.

És per això que des del grup municipal Cercle-IdEA es critica la manera de governar de l’actual equip de govern, conformat pel Partit Popular i Socialistes d’Alginet, ja que la seua falta de previsió comporta un deficient funcionament dels serveis municipals i, a més a més, una pèrdua contínua de recursos, com ja venia passant en la legislatura passada.

Espacio Publicitario

Deja un comentario