Espacio publicitario

PARTIÓ

Els edils Miriam Pañella (Torreblanca) i David Casanova (Cabanes) acompanyats de Joan Baldoví i Carles Mulet es reuneixen telemàticament amb alts càrrecs de la Direcció General de la Costa i la Mar

Madrid, 22 de març de 2023

Representants de Compromís s’han reunit hui amb alts càrrecs de la Direcció General de la Costa i la Mar per a traslladar-los la seua preocupació pels canvis que pot introduir la nova partió en els usos i propietats afectades a Torreblanca i Cabanes. A la reunió han assistit els edils Miriam Pañella (Torreblanca) i David Casanova (Cabanes) acompanyats dels parlamentaris Joan Baldoví i Carles Mulet.

Des de la coalició han demanat un aclariment dels usos que es permetran i conéixer com queda la propietat de les finques, davant el que consideren “una expropiació” que convertirà als actuals propietaris de finques i administracions en mers concessionaris, que quedaran a costa de concessions, però sense mantindre les seues propietats.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha assenyalat “no compartir que es desposseïsca als veïns i que la gent passe a ser concessionaris sense tindre ja la propietat de les seues terres”, per la qual cosa ha reclamat “un canvi legislatiu dràstic que permeta conciliar els objectius de protegir i delimitar amb la propietat privada. Entenem l’obligatorietat de delimitar els aiguamolls que ve marcada per llei, però demanem que siga el menys traumàtic possible per als afectats”. El senador ha recordat que “estan ací pagant els municipis que no han transformat salvatgement el seu litoral, ni les seues zones humides. Aquesta partió deixa en la cuneta a ajuntaments i propietaris que seran simples concessionaris que hauran de demanar permisos per a tot, per a fer una passarel·la o una carretera i seran necessàries concessions per a tot, segons ens han reconegut”.

Per la seua part Míriam Pañella va reclamar conéixer els criteris utilitzats en la partió i va reclamar documentació sobre les consultes enviades als ajuntaments, les afeccions als projectes en marxa, activitats cinegètiques, amb l’objectiu d’introduir suggeriments i propostes en el document en revisió fins a gener de 2025. Al seu judici pensa que no s’estan protegint els drets dels legítims propietaris de les marjals, que no generen un impacte negatiu en el medi ambient. Pel seu costat Casanova va reclamar que l’activitat de l’administració no permeta que “Cabanes siga una nova Orpesa” i ha alertat de la incongruència que “mentre a la gent no es permetrà mantindre la seua propietat, es mantenen activitats cinegètiques que alteren físicament els valors de l’aiguamoll i el seu entorn natural”, en referència a l’activitat minera existent en la zona.

Des de de Direcció General tant Ana María Oñoro  (Directora General de la Costa y el Mar) com Ainhoa Pérez (Directora Técnica), els van facilitar les explicacions requerides i es van comprometre a fer arribar als edils i al senador via parlamentària la informació sol·licitada i que no va poder ser consultada per Mulet al no trobar-se a la disposició dels interessats en el Servei Provincial de Costas.

Els representants de la coalició han agraït l’amabilitat i cordialitat de les responsables de la Direcció General de la Costa i la Mar.

DESLINDE

Compromís traslada su preocupación a Costas por los deslindes en Torreblanca y Cabanes y por la continuidad de la actividad minera en el Prat

Los ediles Miriam Pañella (Torreblanca) y David Casanova (Cabanes) acompañados de Joan Baldoví y Carles Mulet se reúnen telemáticamente con altos cargos de la Dirección General de la Costa y el Mar

Madrid, 22 de marzo de 2023

Representantes de Compromís se han reunido hoy con altos cargos de la Dirección General de la Costa y el Mar para trasladarles su preocupación por los cambios que puede introducir el nuevo deslinde en los usos y propiedades afectadas en Torreblanca y Cabanes. A la reunión han asistido los ediles Miriam Pañella (Torreblanca) y David Casanova (Cabanes) acompañados de los parlamentarios Joan Baldoví y Carles Mulet.

Desde la coalición han pedido una aclaración de los usos que se permitirán y conocer cómo queda la propiedad de las fincas, ante lo que consideran “una expropiación” que convertirá a los actuales propietarios de fincas y administraciones en meros concesionarios, que quedarán a expensas de concesiones, pero sin mantener sus propiedades.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha señalado “no compartir que se desposea a los vecinos y que la gente pase a ser concesionarios sin tener ya la propiedad de sus tierras”, por lo que ha reclamado “un cambio legislativo drástico que permita conciliar los objetivos de proteger y delimitar con la propiedad privada. Entendemos la obligatoriedad de delimitar los humedales que viene marcada por ley, pero pedimos que sea lo menos traumático posible para los afectados”. El senador ha recordado que “están aquí pagando los municipios que no han transformado salvajemente su litoral, ni sus zonas húmedas. Este deslinde deja en la cuneta a ayuntamientos y propietarios que serán simples concesionarios que deberán pedir permisos para todo, para hacer una pasarela o una carretera y serán necesarias concesiones para todo, según nos han reconocido”.

Por su parte Míriam Pañella reclamó conocer los criterios utilizados en el deslinde y reclamó documentación sobre las consultas enviadas a los ayuntamientos, las afecciones a los proyectos en marcha, actividades cinegéticas, con el objetivo de introducir sugerencias y propuestas en el documento en revisión hasta enero de 2025. A su juicio piensa que no se están protegiendo los derechos de los legítimos propietarios de los marjales, que no generan un impacto negativo en el medio ambiente. Por su lado Casanova reclamó que la actividad de la administración no permita que “Cabanes sea una nueva Orpesa” y ha alertado de la incongruencia de que “mientras a la gente no se va a permitir mantener su propiedad, se mantienen actividades cinegéticas que alteran físicamente los valores del humedal y su entorno natural”, en referencia a la actividad minera existente en la zona.

Desde de Dirección General tanto Ana María Oñoro (Directora General de la Costa y el Mar) como Ainhoa Pérez (Dictectora Técnica), les facilitaron las explicaciones requeridas y se comprometieron a hacer llegar a los ediles y al senador vía parlamentaria la información solicitada y que no pudo ser consultada por Mulet al no hallarse a disposición de los interesados en el Servicio Provincial de Costas.

Los representantes de la coalición han agradecido la amabilidad y cordialidad de las responsables de la Dirección General de la Costa y el Mar.

Espacio Publicitario

Deja un comentario